ABP

Els aprenentatges basats en projectes (ABP) ens permeten desenvolupar les competències del nostre alumnat, a través de propostes globalitzades, contextualitzades amb un fil conductor comú.

Què són les SD?

Les Seqüències Didàctiques (SD) són projectes interdisciplinaris guiats dins d’un entorn tecnològic i és la manera com tenim de treballar amb l’alumnat de 4t, 5è i 6è. A partir d’un repte inicial comú i mitjançant una seqüència d’activitats  competencials, els alumnes han d’anar assolint uns objectius, tant de manera individual com de manera cooperativa i, així, acabar trobant una o  vàries solucions al repte inicial. 

Les SD permeten a l’alumne/a investigar i construir el seu propi coneixement. L’objectiu és desenvolupar la seva capacitat per utilitzar aquest coneixement  i transferir-ho en situacions futures.

És per això que tant el repte, com les activitats, estan curosament dissenyades pels mestres per tal de garantir-ne l’aplicació en la vida real.

Què ens permet el treball per SD?

  • Fomentar el treball cooperatiu i l’autonomia del grup i individual.
  • Treballar competències/continguts de manera global (llengua catalana i castellana, medi, matemàtiques, plàstica, anglès…) per desenvolupar les diferents competències (a partir d’una mateixa temàtica o fil conductor).
  • Potenciar els  aprenentatges significatius de la nostra realitat amb activitats el més competencials possible. Ja no és tant important què aprenem sinó què podem fer amb allò que hem après. 
  • Acostar-nos de manera gradual a una personalització real de l’aprenentatge.
  • Remoure i generar inquietuts d’aprenentatge per part de l’alumnat. Cal que siguin conscients que l’aprenentatge va molt més enllà de les quatre parets d’una classe i de l’horari establert. 
  • Avaluar parts o aspectes de les diferents àmbits.
  • Que els alumnes puguin participar en la seva pròpia avaluació i en la dels companys.
  • Utilitzar les TIC per tal de  millorar totes les competències i, en especial, per desenvolupar la competència digital i la d’aprendre a aprendre (cerca d’informació i utilitzar-la per a construir aprenentatges)

El rol del docent

A la nostra escola, el docent ja no és només una persona dotada de coneixement i expertesa, que transmet de manera magistral allò que cal aprendre. Sinó, que es converteix més en un acompanyat per guiar als nostres alumnes en el seu propi procés d’aprenentatge. Un camí en que l’infant ha de ser el protagonista seguint certes pautes i consells de l’adult però sent coneixedor de les seva pròpia evolució. Per això els docents ofereixen propostes pensades per desenvolupar els punts forts de cadascún d’ells i millorar els seus punts febles.