Eleccions al Consell Escolar 2014

Eleccions al Consell Escolar 2014

Com tots ja sabeu, el consell és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre, i és el nostre deure com a docents i com a progenitors/es que aquesta participació sigui efectiva a la nostra escola, en benefici del millor funcionament del centre i de la coordinació entre tots els estaments que el conformen.

En el nostre consell escolar cal renovar tres membres del sector mestres, dos membres del sector pares i mares (o tutors legals) i un membre del sector de Personal d’Administració i Serveis. Poden ser escollits tots aquells pares, mares, tutors i tutores legals dels alumnes del centre, que exerceixen la pàtria potestat o la tutela i que figuren en el corresponent cens electoral.

El procés electoral seguirà el següent calendari:
CALENDARI DEL PROCÉS:

La Direcció convoca les eleccions. Publicació del cens electoral de cada sector. Es podran presentar reclamacions fins el dilluns 6 de novembre.

Presentacio de candidaturas

Publicació de les candidatures de cada sector.

Resolució de les reclamacions al cens electoral.

Finalizació del període per actuar com a supervisor.Sorteig per designar els membres vocals de les meses electorales dels sectors d’alumnes i de pares i maresde d’alumnes.

Constitució de les meses electorals de tots els sectors.

Eleccions dels representants de pares i mares.

Més informació

Web Família i Escola

Web d’Ensenyament