La classe de tercer

Un cop adquirida la lectura i l’escriptura a Cicle Inicial, a tercer es consoliden aquests aprenentatges mitjançant el treball amb diferents tipologies textuals (text narratiu, poètic, expositiu,…) adequats a l’edat i nivell de l’alumnat. La comprensió lectora i l’expressió escrita hi tenen un gran pes.

Pel que fa a l’àrea matemàtica s’amplien els continguts de càlcul posant especial èmfasi en la seva aplicació pràctica en el context de la resolució de problemes. Tenint en compte l’edat dels alumnes també es treballen els àmbits de la lògica, les unitats de mesura i la geometria, especialment en l’àmbit de l’espai.
El Coneixement del Medi s’enfoca al seu entorn físic, social i natural immediats com a centre d’interès.
Finalment, es treballen de manera transversal els hàbits de treball, l’autonomia personal i el sentit de responsabilitat i estudi per tal de millorar el rendiment acadèmic i facilitar que puguin dur a terme les tasques proposades de manera més eficaç.