Projecte Educatiu

Projecte Educatiu

Projecte Educatiu de Centre

El PEC és un document viu que requereix una revisió i actualització periòdica atenent a les necessitats i circumstàncies del moment. La versió actual d’aquest Projecte Educatiu va ser aprovada per la directora del centre amb el vist i plau del claustre i el Consell Escolar durant el mes de juny de 2019.

La nostra escola, com a escola pública, es basa en els principis rectors dels articles 2 i 93 de la Llei d’Educació de Catalunya. A més a més, té una sèrie de valors i trets que la defineixen i la caracteritzen. La nostra és una escola:

 • On els alumnes són sempre els protagonistes de l’aprenentatge.
 • Que fa del gust per aprendre la seva raó de ser. 
 • Amb una metodologia activa que es troba a la vanguarda de la  innovació pedagògica.
 • Que utilitza permanentment la tecnologia  no només  com una eina indispensable  sinó com un context en el que hem d’educar. 
 • Que trenca amb l’organització tradicional (tant dels espais, com del temps i com dels agrupaments).
 • Oberta i connectada al món que vol contribuir a millorar la societat. 
 • Inclusiva que respecta els diferents ritmes d’aprenentatge.
 • Que fomenta l’esperit emprenedor i promou la iniciativa i autonomia personal de l’alumnat. 
 • Que promou l’educació integral de l’alumnat potenciant sempre la vessant humana. 
 • Que té cura de totes les persones que hi formen part.

Objectius

 • Assegurar una millor formació als nostres alumnes per a que assoleixin les competències necessàries per viure una vida plena.
 • Potenciar la innovació i renovació pedagògica que faciliti la millora d’aprenentatges en tots els àmbits.
 • Fomentar els valors de la convivència i el respecte a un mateix i cap als altres. 
 • Millorar l’organització i funcionament del centre per adaptar-lo a les necessitats del moment.

Com ho fem?

Sense deixar de banda l’assoliment d’uns objectius acadèmics, hem establert una sèrie de competències que creiem que s’han de potenciar des de l’escola. Capacitats com saber treballar de manera col·laborativa, desenvolupar el pensament crític, adaptar-se als canvis o aprendre a gaudir d’allò que es fa. Aquestes i altres capacitats han posat les bases del nostre renovat projecte metodològic que queda definit amb la següent frase: 

“A l’escola Miquel Utrillo basem l’aprenentatge treballant de manera globalitzada per mitjà tant d’ambients d’aprenentatge com de projectes interdisciplinaris emmarcats en un entorn digital”.

Més enllà del nou rol del mestre a l’aula, considerem que hi ha tres factors clau que afavoreixen aquest canvi: la metodologia emprada, l’ús que es fa de la tecnologia i, finalment, l’adequació dels espais. Són tres puntals indissociables que cal tenir sempre present. Apostem per una metodologia cada cop menys dirigida per tal d’afavorir l’autonomia i els interessos de l’alumnat, l’adaptació de nous espais per flexibilitzar els aprenentatges, un canvi en l’organització dels agrupaments i les franges horàries, i l’ús de la  tecnologia per facilitar-nos  l‘accés a la informació i la interacció amb el món.

Vols accedir al document complet del Projecte Educatiu?

Infografia PEC

Projecte de direcció

Cada quatre es renova la direcció de l’escola i es presenta un nou Projecte de Direcció. El Projecte de Direcció és un document on s’estableixen i es despleguen els objectius bàsics a assolir a mitjà termini partint de l’anàlisi de la situació actual i del Projecte Educatiu de Centre.  També es concreten les estratègies, les actuacions i els indicadors de progrés. 

El Projecte de Direcció actual planteja tres grans objectius:

 • Millorar els resultats educatius
 • Millorar el clima del centre reduint la sensació d’estrès de l’alumnat i el profesorat.
 • Augmentar la participació activa de tota la comunitat educativa. 
Estrategia digital

Estratègia Digital de Centre

L’EDC (Estratègia Digital de Centre) defineix i concreta les línies d’actuació del centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.