El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Cada quan es reuneix?

El consell escolar de la nostra escola acostuma a reunir-se un cop al trimestre ( tot i que en alguna ocasió s’ha hagut de reunir de manera extraordinària). Les reunions es poden fer presencials o telemàtiques i es fan per la tarda (a partir de les 17h).

Qui hi forma part?

En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa. A la nostra escola hi ha els següents representants:

 • Director o directora.
 • Cap d’estudis.
 • 5 representants de famílies escollits en votació.
 • 1 representatnt de l’AFA.
 • 6 representants de mestres escollits en votació.
 • 1 representant del PAS escollit en votació.
 • 1 representant de l’Ajuntament.

Quines són les funcions?

Corresponen al consell escolar les funcions següents:

 • Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 • Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 • Aprovar les propostes d’acords de corresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
 • Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
 • Aprovar la carta de compromís educatiu.
 • Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 • Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries